Referat frŒ Œrsm¿te i Troms og Finnmark mŒllag,

laurdag 8. februar 2003, kl. 12-16.

 

Til stades: Bj¿rnar ¯stgŒrd (leiar), Aud Hauan (styremedlem), Sigrun H¿getveit Berg (skrivar), Vigdis Tverberg (Troms¿), Ola Melby (Troms¿), Borghild Gramstad (Troms¿), Herolv Olsen (Troms¿), Torny Nikolaisen (Harstad), Sigurd Stenersen (Harstad), Herolv Olsen.

 

Sak 1 - Val av ordstyrar og m¿teskrivar

Bj¿rnar vart vald til ordstyrar og Sigrun til m¿teskrivar.

 

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallinga og saklista vart godkjende utan merknader.

 

Sak 3 - Rapport frΠreiseskrivarvitjinga i februar

Sigrun las opp (den f¿rebelse) rapporten til Trond S¾b¿ Skarpeteig. Den var fyldig og god.

FrΠkommentarane:

* Eit slikt bes¿k er ein kveik, men det har ingen effekt om det ikkje blir fylgd opp. Og det er eit dilemma nŒr ¿konomien set klŒre sperrer. Men laga mŒ fylgje opp!

* Elevane mŒ gjerast merksame pŒ at dei mŒ signalisere sprŒkvalet sitt i overgangen frŒ ungdomsskule til vidaregŒande..

*Det b¿r vera mogeleg med parallellklassar ˜g i Troms¿! Men det er viktig Œ tŒ tak i foreldrekontaktar Ð som mŒ organiserast f¿r innskrivinga.

*Det er ein veg fram - og det er heimesider. Der kan me leggje ut info, der kan me koordinere!

* I ungdomsskulen gruppeidentiteten er sterkast - der me mŒ byggje opp og fylgje opp, slik at dei t¿r Œ stŒ for valet sitt av nynorsk ogsŒ vidare.

* God og inspirerande rapport Ð me han sender ut saman med Œrsm¿tereferatet.

 

Sak 4 - rsmelding

Bj¿rnar las Œrsmeldinga. Merknader og tillegg:

- 4. februar seier NM at me har 219 betalande medlemer (auke i alle aktive laga), satsinga har resultat! I tillegg er det jo ein del medlemer som ikkje har betalt. Det er altsΠeit stort potensiale.

Sigurd: Me f¾r hjelp og svar nŒr me sp¿r, men fylkesmŒllaget er ganske usynleg. Dei mest aktive i Harstad er pensjonistar, og dei hadde trengt meir sterk st¿tte. Flygeblad er bra!

Herolv: rsmeldinga er kort og konsis, men det kan godt takast med at Bj¿rnar og Troms¿ mŒllag sitt gode arbeid for veg-namn endeleg har f¿rt fram i Troms¿.

Borghild: Ein skulle gjerne vore meir synleg, og det er truleg st¿rre potensiale for mŒlarbeid i Troms¿.

Vigdis: Takke for st¿tta og arbeidet, bŒde med Blix-jubileet og reiseskrivaren.

 

rsm¿tet tok Œrsmeldinga til vitande, med desse merknadene.

 

Sak 5 - Rekneskap

Bj¿rnar delte ut og gjekk gjennom rekneskapen. Laget har no (1.1.03) 34.167, 93 kroner til disposisjon, mot for 38.509,09 pŒ same tid i fjor. rsaka til at medlemspengerefusjonen er sŒ liten i Œr, er at mŒllaget sentralt har gŒtt over til ei ny ordning. Neste Œr blir det meir att. Den st¿rste utgiftsposten er 3.000 - som me betalar til mŒllaget sentralt, Œrleg i tre Œr, for organisasjonssatsinga. I tillegg slapp me billeg unna landsm¿tet, sidan Bj¿rnar var med i valnemnda og sŒleis fekk halvparten av reisa betalt.

 

Sigurd spurde om laget hadde s¿kt fylket om pengar, og Bj¿rnar seier me ikkje har gjort det, sidan me ikkje fekk dei to f¿regŒande Œra. Men me skal pr¿ve igjen.

 

Rekneskapen vart godkjend utan andre merknader.

 

Sak 6 - Melding om nedlegging av Bardu mŒllag

Bardu mŒllag er berre ein medlem - og har vore det lenge - Eivind Steien. Han vil leggje ned laget. Lovene for Noregs MŒllag seier at laget sine midlar skal overf¿rast til fylkesmŒllaget og stŒ som eigen post der i 5 Œr - i tilfelle det kjem liv i laget att. Etter det kan fylkesmŒllaget nytte desse midlane fritt.

 

Bardu mŒllag har saman med MŒlselv mŒllag gjeve ut julehefte. Dette arbeidet blir kanskje ikkje vidaref¿rt, sidan det ikkje kjem nye krefter inn i redaksjonsnemnda. Det finst pengar til dette arbeidet, sŒ viss bladet blir lagt ned, mŒ Bardu mŒllag og MŒlselv mŒllag finne ein mŒte Œ dele desse midlane pŒ.

 

Vedtak:

1. Troms og Finnmark mŒllag tek til vitande at Bardu mŒllag er lagt ned. Midlane til Bardu mŒllag blir overf¿rde til fylkesmŒllaget, og pengane skal stŒ pŒ fylkesmŒllaget sin konto i fem Œr ¿yremerkt eventuelt nytt arbeid i Bardu mŒllag.

2. Viss juleheftet til Bardu og MŒlselvblir lagt ned, skal Bardu mŒllag sin del av dei ubrukte midlane overf¿rast til fylkesmŒllaget, i samsvar med gjeldande regelverk for Noregs MŒllag.

 

Sak 7 - Arbeidsplan og budsjett

Arbeidsplan

Bj¿rnar gjekk gjennom arbeidsplanen og det kom ulike innspel:

Punkt I, 2

Det b¿r lagast ei liste, ein bank, med ressurspersonar som kan nyttast.

Punkt II

Viktig at reiseskrivaren kjem ofte, slik at me kan etablere milj¿ pŒ skulane for nynorskarbeid. Det mŒ ˜g takast kontakt med skulane pŒ f¿rehand.

Punkt III

Nytt punkt 9: Heimesidene skal oppdaterast, og styret mŒ vurdere kva slags nivŒ ein har ressursar til Œ leggje seg pŒ nŒr det gjeld den vidare bruken og oppdateringa av desse sidene.  

Nytt punkt 10: FylkesmŒllaget skal arbeide for Œ oppnemne ein skulesmŒlsansvarleg. Vedkomande skal i fyrste omgang kartleggje stoda til nynorskklassane i fylka, for pŒ den mŒten ogsŒ knyte til seg foreldre som er interesserte i mŒlarbeid. I trŒd med tilrŒdingane frŒ reiseskrivaren skal fylkesmŒllaget vurdere ei skulemŒlssatsing.

 

Arbeidsplanen vart vedteken med desse endringane.

 

Budsjett

M¿telyden tykkjer det er greitt Œ underskotsbudsjettere nŒr det er aktivt mŒlarbeid styret vil bruke pengane til. Men om me har brukt alle dei budsjetterte pengane neste Œr, mŒ me vurdere om me framleis kan satse slik - og om me har brukt pengane fornuftig.

Styret b¿r vera meir aktiv med Œ s¿kje st¿nad til fylket og andre institusjonar, bŒde i Troms og Finnmark.

 

Budsjettet vart vedteke med desse merknadene.

 

Sak 8 - Val

Styre

Bj¿rnar ¯stgŒrd (Troms¿), leiar, attval for eitt Œr

Trond Trosterud (Troms¿), nestleiar, ikkje pŒ val

Aud Hauan (Troms¿), ikkje pŒ val, ny som kasserar

Borghild Rydland (MŒlselv), ikkje pŒ val

Borghild Gramstad (Troms¿), ny for to Œr, skrivar, (med atterhald om at ho bli verande i Troms¿ etter sommaren)

Varafolk

1. Ingrid Russ¿y (Balsfjord), attval for eitt Œr

2. Hildur Heim NergŒrd (Harstad og omland), attval for eitt Œr

3. Guro Reis¾ter (Troms¿), ny for eitt Œr

Valnemnd

Reidun Mellem, ny for eitt Œr, leiar

Ola Melby, attval for eitt Œr

Herolv Olsen, attval for eitt Œr

Ettersynsmann

Erling L¿kse, attval

Landsm¿teutsending

Bj¿rnar ¯stgŒrd

Vara:

1. Trond Trosterud

2. Borghild Rydland

3. Borghild Gramstad

4. Aud Hauan

5. Guro Reis¾ter

 

Sak 9 - Kulturpolitisk program for Noregs MŒllag.

Sigrun orienterte om arbeidet med kulturpolitisk program - som nestleiar og ansvarleg for programmet i styret. Programmet skal vedtakast pŒ landsm¿tet i Grimstad til vŒren. Det vart eit inspirerande ordskifte etterpŒ Ð godt hjelpt av den framifrŒ kaka som Aud hadde baka!

 

 

Troms¿, 9. februar 2003

 

 

 

Sigrun H¿getveit Berg

skrivar