Målsettingar for arbeidet 1998/99 (lista alfabetisk):

Korleis nå desse målsettingane

Attende til Troms og Finnmark Mållag si heimeside | Adresseliste